*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

xét làm phản ứng : Al + HNO3 ( ightarrow) Al(NO3)2 + N2O + N2 + H2O . Nếu như mol N2O : mol N2 là 2 : 3 thì khi cân bằng ta bao gồm tỉ lệ mol Al : mol N2O : mol N2 là bao nhiêu ?


*

*

Cho sơ đồ vật phản ứng: A l + H N O 3 → A l N O 3 2 + N 2 O + N O + H 2 O Biết khi cân đối tỉ lệ số mol thân N2O với N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol n A l : n N 2 O : n H 2 lần lượt là: A. 44 : 6 : 9 B. 46 : 9 : 6 C. 46 : 6 : 9. D. 44 : 9 :...

Bạn đang xem: Al + hno3 loãng ra n2o


Cho sơ thiết bị phản ứng:

A l + H N O 3 → A l N O 3 2 + N 2 O + N O + H 2 O

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol n A l : n N 2 O : n H 2 lần lượt là:

A. 44 : 6 : 9

B. 46 : 9 : 6

C. 46 : 6 : 9.

D. 44 : 9 : 6.


Cho tỉ lệ thành phần mol n N 2 O : n N 2 = 1 : 2 . Hệ số thăng bằng của HNO3 là

A. 22

B. 96

C. 102

D. 60


Nếu tỉ lệ giữa N2O và NO là 2 : 3 thì sau thời điểm cân bởi ta gồm tỉ lệ số mol n A l : n N O 2 : n N O là:

*

*

*

*


+KCl++O2Fe3O4++HCl+---->+Fe
Cl2+++Fe
Cl3+++H2OH2S+O2----->SO2+H2OAl+HNO3---->Al(NO3)3+N2+N2O+H2O+(+biết+tỉ+lệ+số+mol+của+N2+và+N2O+l..." class="olm-text-link">

Cân bằng các phản ứng hoá học tập sảy ra theo sơ trang bị PỨsau :a, KCl
O3----> KCl +O2Fe3O4 +HCl ----> Fe
Cl2 + Fe
Cl3 + H2OH2S+O2----->SO2+H2OAl+HNO3---->Al(NO3)3+N2+N2O+H2O ( biết tỉ trọng số mol của N2 và N2O là 2:3)


a) 2KCl
O3--to--> 2KCl + 3O2

Fe3O4+ 8HCl --> Fe
Cl2+ 2Fe
Cl3+ 4H2O

2H2S + 3O2--to--> 2SO2+ 2H2O

44Al + 162HNO3--> 44Al(NO3)3+ 6N2+ 9N2O + 81H2O


Cho sơ đồ dùng phản ứng : Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O A l + H N O 3 → A l H N O 3 3 + N 2 + N 2 O + H 2 O hệ số của HNO3 sau khi cân bằng là: A. 213 B. 126 C. 162 D....

Cho sơ đồ dùng phản ứng : Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

A l + H N O 3 → A l H N O 3 3 + N 2 + N 2 O + H 2 O

Hệ số của HNO3 sau thời điểm cân bằng là:

A. 213

B. 126

C. 162

D. 132


Đáp án C.

Ta có: tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3: 2

*


Cho phản nghịch ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O. Biết tỉ lệ thành phần số mol NO : N2O = x : y Số phân tử HNO3 bị khử khi gia nhập phản ứng là: A. (x + 3y) B. (3x + 6y) C. (12x + 30y) D. (x +...

Cho phản nghịch ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O. Biết tỉ lệ số mol NO : N2O = x : y

Số phân tử HNO3 bị khử khi tham gia phản ứng là:

A. (x + 3y)

B. (3x + 6y)

C. (12x + 30y)

D. (x + 2y)


Đáp án : B

(3x + 8y) Al -> Al3+ + 3e

3 (x + 2y)N5+ + (3x + 8y) -> x
N2+ + 2y
N1+

=> số phân tử HNO3 bị khử = số N trong sản phẩm khử = 3(x + 2y) = 3x + 6y


Cho sơ vật phản ứng : Biết khi thăng bằng tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3: 2. Tỉ lệ mollần lượt là : A. 44: 6: 9 B. 46: 9: 6 C. 46: 6: 9 D. 44: 9:...

Cho sơ vật phản ứng :

*

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3: 2.

Tỉ lệ mol

*
lần lượt là :

A. 44: 6: 9

B. 46: 9: 6

C. 46: 6: 9

D. 44: 9: 6


+AL(NO3)3+++Nx
Oy++H2O+5.+M+++H2SO4-------->+M2(SO4)n+++SO2+++H2O+6.+M+++HNO3+-------->+M(NO3)n+++Nx
Oy+++H2O+7.+Zn+++HNO3+------->+Zn(+NO3)2+++NO+++N2O+++H2O+.+Biết..." class="olm-text-link">

Cân bởi pt

4. AL + HNO3 -------> AL(NO3)3 + Nx
Oy +H2O

5. M + H2SO4--------> M2(SO4)n + SO2 + H2O

6. M + HNO3 --------> M(NO3)n + Nx
Oy + H2O

7. Zn + HNO3 -------> Zn( NO3)2 + NO + N2O + H2O . Biết tỉ lệ ( NO : N2O= 1:2)

8. AL + HNO3 -------;> AL( NO3)3 + N2 + N2O + H2O . Biết tỉ lệ ( N2 : N2O =2:1)

9. Fe
SO4 + KMn
O4 + KHSO4 ---> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Mn
SO4 + H2O.


1.Al( ightarrow)Al+3 +3e_______________.(5x-2y)

x
N+5 +(5x-2y)e( ightarrow)x
N+(frac2yx)______.3

( ightarrow)(5x-2y)Al+(18x-6y)HNO3( ightarrow)(5x-2y)Al(NO3)3+3Nx
Oy+(9x-3y)H2O

2.M( ightarrow)M+n +ne____.2

S+6 +2e( ightarrow)S+4_____.n

( ightarrow)2M+3n
H2SO4( ightarrow)2M(SO4)n+n
SO2+3n
H2O

3.M( ightarrow)M+n +ne__________.(5x-2y)

x
N+5 +(5x-2y)e( ightarrow)x
N+(frac2yx) ____.n

( ightarrow)(5x-2y)M+(6nx-2ny)HNO3( ightarrow)(5x-2y)M(NO3)n+n
Nx
Oy+(3nx-ny)H2O

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phản ứng oxi hoá khử. Hi vọng với phía dẫn bỏ ra tiết công việc cân bằng chúng ta học sinh đã biết cách vận dụng làm những dạng bài tập tương tự. Mời các bạn tham khảo.


1. Phương trình bội phản ứng Al công dụng HNO3 loãng 

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

2. Cụ thể quá trình thăng bằng Al chức năng với HNO3 loãng

Xác định sự đổi khác số lão hóa

Al0 + HN+5O3 —–> Al+3(NO3)3 + N+42O + H2O.

Bạn sẽ xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Ta có quy trình cho – nhận e:

8 × || Al → Al3+ + 3e

3 × || 2N+5 + 8e → 2N+4 (N2O)

⇒ Điền thông số vào phương trình, chú ý không điền vào HNO3

(vì N+5 quanh đó vai trò oxi hóa còn lưu giữ làm môi trường thiên nhiên NO3):

8Al + HNO3 —–> 8Al(NO3)3 + 3N2O + H2O.

Bảo toàn thành phần Nitơ ⇒ thông số của HNO3 là 30.

Bảo toàn yếu tố Hidro ⇒ thông số của H2O là 15.

⇒ 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

3. Điều kiện phản ứng xẩy ra giữa Al với HNO3 loãng 

Cho Al tính năng với HNO3 loãng ở ánh sáng thường

4. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1. mang lại phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình bội phản ứng trên, khi thông số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24

B. 30

C. 26

D. 15


Đáp án B

Phương trình phản nghịch ứng: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Trong phương trình bội nghịch ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là 30


Câu 2. Khí không màu hóa nâu trong không khí là

A. N2O

B. NO

C. NH3

D. NO2


Đáp án B

Khí không màu hóa nâu trong không gian là NO


Câu 3. sắt kẽm kim loại không tan trong dung dịch HNO3 sệt nguội là

A. Mg

B. Fe

C. Ag

D. Cu


Đáp án B

Kim một số loại không tung trong hỗn hợp HNO3 đặc nguội là Fe, Al, Cr


Câu 4. Trong bội phản ứng: Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ thân số nguyên tử Al bị oxi hoá với số phân tử HNO3 bị khử (các số nguyên, buổi tối giản) là:

A. 8 và 6.

B. 4 cùng 15.

C. 4 với 3.

D. 8 và 30.


Đáp án D

Phương trình bội nghịch ứng: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Tỉ lệ thân số nguyên tử Al bị oxi hoá cùng số phân tử HNO3 bị khử (các số nguyên, tối giản) là 8 với 30


Câu 5. Nhúng thanh Al vào hỗn hợp HNO3 loãng, không thấy gồm khí bay ra. Tóm lại nào sao đây là đúng:

A. Al không phản ứng cùng với dd HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa trong dd HNO3 loãng

C. Al phản bội ứng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A với B đều đúng


Đáp án C

Al tan hết trong HNO3 loãng nhưng không có khí sinh ra cho nên sản phần khử nhưng muối NH4NO3

Phương trình hóa học:

8Al + 30HNO3→ 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O


Câu 6. Hòa tan hoàn toàn hh X bao gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bởi dung dịch HNO3 12,6% (vừa đủ) chiếm được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) với dd Y đựng 154,95 gam muối bột tan. Quý giá của V là:

A. 3,36

B. 5,04

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án A

m
Al(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam

m
Zn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

m
Y = m
Al(NO3)3 + m
Zn(NO3)3 + m
NH4NO3

=> m
NH4NO3 = 6 gam => n
NH4NO3 = 0,075 mol

n
N2O = (0,3.3 + 0,45.2 – 0,075.8)/8 = 0,15 mol

=> V = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 7. Criolit (còn hotline là băng thạch) bao gồm công thức phân tử Na3Al
F6, được tiếp tế Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 rét chảy để tiếp tế nhôm. Criolit không có tác dụng nào sau đây?

A. Làm tăng cường độ dẫn năng lượng điện của Al2O3 nóng chảy

B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

C.Tạo lớp phân cách để đảm bảo an toàn Al rét chảy

D. đảm bảo điện rất khỏi bị nạp năng lượng mòn


Đáp án D

Criolit (còn call là băng thạch) có công thức phân tử Na3Al
F6, được cung cấp Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 lạnh chảy để cung cấp nhôm mục đích của Criolit là làm tăng cường mức độ dẫn năng lượng điện của Al2O3 nóng chảy, giảm nhiệt độ lạnh chảy của Al2O3, tạo vị lớp phòng để bảo đảm an toàn Al rét chảy


Câu 8. Trộn bột sắt kẽm kim loại X cùng với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiên làm phản ứng sức nóng nhôm dùng để làm hàn đường tàu hỏa. Sắt kẽm kim loại X là:

A. Ag

B. Fe

C. Al

D. Cu


Đáp án C

Dùng bột nhôm cùng với bột oxit sắt bội nghịch ứng nhiệt nhôm hiện ra lượng nhiệt béo để hàn mặt đường ra


Câu 9. Cho a gam Al vào 200 ml dung dịch tất cả Cu(NO3)2 0,3M và Ag
NO3 0,3M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thì chiếm được b gam chất rắn R. Nếu đến b gam R chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl thì chiếm được 0,672 lít khí sống (đktc). Cực hiếm của a và b thứu tự là:

A. 2,16 với 10,86

B. 1,08 cùng 5,43

C. 8,10 và 5,43

D. 1,08 với 5,16


Đáp án A

Vì R tính năng với HCl bao gồm khí thoát ra nên Al còn dư.

Gọi x là số mol Al tác dụng với 2 muối

Al → Al3+ + 3e

x → 3x

Ag+ + 1e → Ag

0,06 → 0,06 → 0,06

Cu2+ + 2e → Cu

0,06→ 0,12→ 0,06

=> 3x = 0,18 => x = 0,06 mol

Al + 3H+→ Al3+ + 3/2H2

0,02 → 0,03

=> b = (108 + 64). 0,06 + 27.0,02 = 10,86 gam

=> a = 27.(0,06 + 0,02) = 2,16 gam


Câu 10. M là hỗn hợp kim loại Ca với Al. Hài hòa a gam M vào lượng dư nước chiếm được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng tổng hợp m gam X vào dung dịch KOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 12,1

B. 21,8

C. 13,7

D. 24,2


Đáp án A

M lếu láo hợp bao gồm 2 sắt kẽm kim loại Ba, Al

Thí nghiệm 1 : M + H2O →

Thí nghiệm 2 :M + KOH

Có n
H2 TN2 > n
H2 TN1 => TN1 Al dư

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 (1)

Al + OH– + H2O → Al
O2– + 3/2 H2 (2)

Gọi x = n
Ba

Thí nghiệm 1:

(1) n
H2 = n
Ca(OH)2 = n
Ca = x mol

(2) n
H2 = 3/2 . N
OH– = 3/2. 2x = 3x mol

=> Tổng n
H2 TN1 = 4x = 8,96/22,4 => x = 0,1 mol

Thí nghiệm 2:

(1) n
H2 = n
Ca = x mol

Tổng n
H2 TN2 = 12,32 /22,4 = 0,55 mol

=> n
H2 (2) = 0,45 mol

(2) n
Al = 2/3 . N
H2 = 0,3 mol

=> m
Al = 8,1 gam

=> a = m
Al + m
Ca = 8,1 + 0,1.40 = 12,1 gam


Câu 11. Hoà tan hoàn toàn 6,21 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X và 0,672 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y có hai khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là

A. 38,34 gam

B. 34,08 gam

C. 106,38 gam

D. 53,19 gam


Đáp án D

n
Al = 0,23 mol, n
Y = 0,03 mol

Gọi x, y thứu tự là số mol của N2, N2O

Theo đề bài bác ta có hệ phương trình sau

x + y = 0,03

28x + 44y = 0,03.18.2

Giải hệ phương trình (1), (2) ta có

x = 0,015, y = 0,015

Quá trình mang lại nhận electron

Al → Al+3 + 3e

0,23 → 0,69

2N+5 + 10e → N2+2

0,15 ← 0,015

2N+5 + 8e → N+12O

0,12 ← 0,015

Ta thấy 3n
Al > (8n
N2O + 10n
N2) => bao gồm muối amoni NH4NO3

Áp dụng định phương pháp bảo toàn e ta có:

3n
Al = 8n
N2O + 10n
N2 + 8n
NH4+

=> n
NH4+ = (0,23.3 – 0,27)/8 = 0,0525 mol

=> m = m
Al(NO3)3 + m
NH4NO3 = 0,23.213 + 0,0525.80 = 53,19 gam


Câu 12. Cho 1,62 gam Al công dụng với 1000 ml hỗn hợp X cất Fe(NO3)2 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,09M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 2,88.

B. 2,68.

C. 5,76.

D. 5,68.


Đáp án C

n
Al = 0,06 mol;

n
Fe(NO3)2 = 0,1 mol;

n
Cu(NO3)2 = 0,09 mol

Nhận thấy: ne Al cho về tối đa = 0,06.3 = 0,18 mol = n
Cu2+ thừa nhận e

=> Al phản bội ứng đầy đủ với Cu(NO3)2; còn Fe(NO3)2 chưa phản ứng

=> hóa học rắn thu được chỉ là Cu

n
Cu = n
Cu(NO3)2 = 0,09 mol => m = 5,76 gam


—————————

Mời các bạn bài viết liên quan tài liệu liên quan 

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới chúng ta Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Ngôn từ tài liệu giúp chúng ta biết giải pháp viết và cân bằng phương trình làm phản ứng khi mang lại Al công dụng với HNO3 loãng, từ đó rất có thể nhận biết hiện tượng sau làm phản ứng.

Các chúng ta cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập vật dụng Lí 12 ,….Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc ngôi trường THPT thành phố Sóc Trăng. Gần như hành vi xào nấu đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thpt Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)


Post navigation


Previous

Previous
2023 vì sao không nên sử dụng phân chất hóa học quá nhiều?
Next
Continue
2023 Đại học nước nhà Hà Nội Điểm chuẩn Đại học non sông Hà Nội năm 2021

Similar Posts


Tra Cứu

2023 Số hữu tỉ $fracab$ cùng với a, b∈Z, b≠0a, b∈ℤ, b≠0 là


By
Phu Lee
January 19, 2023
3. Số hữu tỉ $fracab$ với a, b∈Z, b≠0a, b∈ℤ, b≠0 là A. A, b thuộc dấu; B. A, b khác dấu; C. A = 0, b dương; D. A, b là hai số trường đoản cú nhiên. => Số hữu tỉ $fracab$ với a,b∈Z,b≠0a,b∈ℤ,b≠0 là dương ví như a, b cùng dấu.

Xem thêm: Baco3 Có Kết Tủa Không ? Baco3 Là Chất Gì Baco3 Là Gì


Read More 2023 Số hữu tỉ $fracab$ cùng với a, b∈Z, b≠0a, b∈ℤ, b≠0 là
Continue


*

Tra Cứu

2023 Giải SBT bài bác 9: Khí quyển, các yếu tố nhiệt độ | SBT địa lí 10 liên kết tri thức


By
Phu Lee
January 15, 2023

Bài tập 1: Lựa chọn lời giải đúng. 1.1. Thể hiện rõ rệt tuyệt nhất của quy luật phân bổ nhiệt độ theo vĩ độ là A. Nhiệt độ giảm dần dần từ Xích đạo về cực. B. Biên độ ánh nắng mặt trời tăng trường đoản cú Xích đạo về cực. C. Sự hình thành các vòng đai nhiệt: vòng…


Read More 2023 Giải SBT bài 9: Khí quyển, những yếu tố khí hậu | SBT địa lí 10 liên kết tri thức
Continue


Tra Cứu

2023 cảm thấy 12 câu thơ giữa bài xích Chí khí anh hùng


By
Phu Lee
January 19, 2023

Cảm dấn 12 câu thơ giữa bài bác Chí khí anh hùng – là giữa những nội dung mà Nguyễn Du xuất bản thành công hình hình ảnh người nhân vật chí khí hơn người – tự Hải, mặc dù có nữ nhi cute cũng quan trọng nào phòng được bước tiến của người hero ấy. Hoàn toàn có thể bạn…


Read More 2023 cảm giác 12 câu thơ giữa bài xích Chí khí anh hùng
Continue


*

Tra Cứu

2023 Phân tích, bình giảng: Ông đồ dùng của Vũ Đình Liên


By
Phu Lee
January 8, 2023

Đề bài: Phân tích, bình giảng: Ông thứ của Vũ Đình Liên nhiều người đang xem: Phân tích, bình giảng: Ông đồ gia dụng của Vũ Đình Liên 2 bài văn Phân tích, bình giảng: Ông đồ vật của Vũ Đình Liên 1. Phân tích, bình giảng Ông thiết bị của Vũ Đình Liên, chủng loại số 1: sáng sủa tác…


Read More 2023 Phân tích, bình giảng: Ông đồ vật của Vũ Đình Liên
Continue


Tra Cứu

2023 Những đặc điểm nào trong văn bản Những nét rực rỡ trên “đất vật” Bắc Giang cho biết thêm đó là văn bản thông tin? | SBT ngữ văn 7 cánh diều


By
Phu Lee
January 12, 2023

Những nét rực rỡ trên “đất vật” Bắc Giang (PHÍ TRƯỜNG GIANG) 1. Những đặc điểm nào vào văn phiên bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang cho thấy đó là văn bạn dạng thông tin? 2. (Câu hỏi 2, SGK) Theo văn bản, để tổ chức triển khai một hội vật, cần chuẩn bị và…


Read More 2023 Những điểm sáng nào vào văn phiên bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang cho thấy thêm đó là văn bạn dạng thông tin? | SBT ngữ văn 7 cánh diều
Continue


Tra Cứu

2023 diễn tả sự không giống nhau giữa cấu tạo một nguyên tử hydrogen và cấu tạo một nguyên tử helium.


By
Phu Lee
January 12, 2023

2.10. Bộc lộ sự khác nhau giữa kết cấu một nguyên tử hydrogen và cấu tạo một nguyên tử helium. Một nguyên tử hydrogen có 1 electron nghỉ ngơi vỏ nguyên tử với 1 proton ở hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử helium gồm 2 electron sinh hoạt vỏ nguyên tử, phân tử nhân nguyên tử tất cả 2…


Read More 2023 trình bày sự khác nhau giữa cấu trúc một nguyên tử hydrogen và kết cấu một nguyên tử helium.Continue