Câu bị động -PASSIVE VOICE là một phần kiến thức ngữ pháp quan trọng mà các bạn cần nắm rõ khi lao vào ôn luyện đến kỳ thi IELTS của mình. Do thế, hãy ôn luyện và vận dụng câu bị động đúng chuẩn nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh

Bài học hôm nay, họ sẽ cùng tò mò về câu thụ động với kết cấu câu, cách thực hiện theo các thì và bài tập thực hành dưới đây.

Câu tiêu cực là gì?

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là hành vi đó. Theo từng thì áp dụng thì cấu trúc của câu tiêu cực cũng đổi khác theo.

Cùng xem cụ thể qua đoạn phim sau:

cấu tạo câu bị động

Công thức tổng quát

Câu bị động có thể được biến hóa từ câu dữ thế chủ động có chứa ngoại hễ từ, tức là phải bao gồm một đối tượng bị chủ thể ảnh hưởng tác động lên. Lúc đó, ta đổi thiết bị thể bị ảnh hưởng tác động lên thống trị ngữ, còn công ty thể thực hiện hành động có thể được nhắc tới hoặc không.

S + (aux)+ be + V3 + (by + n)

Câu bị động được sử dụng trong ngôi trường hợp fan nói muốn nhấn mạnh vật thể bị tác động.

Cấu trúc câu bị động sinh sống dạng thì nào thì phân chia tobe theo thì kia mà các bạn cùng tò mò dưới đây.

Nếu câu bao gồm động từ và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì thường sẽ cần sử dụng tân ngữ đó chuyển thành công ty ngữ bị động. Vào trường thích hợp chung, tân ngữ được lựa chọn là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

Tuy nhiên, các bạn cần xem xét 2 điểm sau:

1. Giả dụ S - chủ ngữ vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không đề xuất đưa vào câu bị động

Ví dụ:Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe pháo máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe sản phẩm của tôi đã biết thành lấy trộm đêm qua.)

2. Nếu như là người hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành động thì sử dụng chuyển sang tiêu cực sẽ dùng "by"

E.g: She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ loại gián tiếp tạo ra hành động thì dùng "with"

E.g:A door is opened with a key

Câu thụ động thì hiện tại đơn

Present simple

(Hiện trên đơn)

S + am/is/are (not) + V3

e.g.:

Active:The documentary doesn’t properly address global warming.

Passive:Global warming isn’t properly addressed in the documentary.

Bị cồn thì bây giờ tiếp diễn

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

S + am/is/are (not) + being + V3

e.g.:

Active: Paper bags are replacing plastic bags.

Passive: Plastic bags are being replaced by paper bags.

Bị động hiện tại hoàn thành

Present perfect

(Hiện tại trả thành)

S + has/have (not) + been + V3

e.g.:

Active: Some countries have replaced teachers by robots in the classrooms

Passive: Robots have been used in some countries to lớn replace teachers in the classrooms.

Bị rượu cồn quá khứ đơn

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/ was (not) + V3

e.g.:

Active: Over 200 people built this castle in 1983.

Passive: This castle was built by over 200 people in 1983.

Bị động thì thừa khứ tiếp diễn

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

S + were/ was (not) + being + V3

e.g.:

Active: The mechanic was fixing my oto yesterday afternoon.

Passive: My car was being fixed by the mechanic yesterday afternoon.

Bị động quá khứ hoàn thành

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

S + had (not) + been + V3

e.g.:

Active: They had moved the table lớn the living room before you arrived.

Passive: The table had been moved khổng lồ the living room before you arrived.

Bị đụng tương lai đơn

Future simple

(Tương lai đơn)

S + will (not) be + V3

e.g.:

Active: The Congress will reviews the new policy.

Passive: The new policy will be reviewed by the Congress.

Bị cồn động từ khuyết thiếu

Modal verbs

(must, may, might, can, could, will, would, should, used to, have to, need to)

S + modal verb + be + V3

e.g.:

Active: The authority should practice the new law immediately.

Passive: The new law should be practiced immediately.

Bị động kết cấu khác

Cấu trúc

Cấu trúc

“be going to”

S + is/are (not) + going khổng lồ be + V3

e.g.:

Active: Santa Claus is going lớn give nice children Christmas presents tonight.

Passive: Nice children are going lớn be given Christmas presents by Santa Claus tonight.

Reporting verbs(tường thuật)

(agree, announce, argue, believe, claim, disclose, expect, hope, know, predict, report, say, suggest, think, understand)

It is + V3 + that + clause

e.g.:

Active: Many people expect that Hillary will become the new president.

Passive: It is expected that Hillary will become the new president.

Bài tập bao gồm đáp án

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động.

The waiter brings me this dish.………………………………………………………………………………………………Our friends send these postcards lớn us.………………………………………………………………………………………………Their grandmother told them this story when they visited her last week.………………………………………………………………………………………………Tim ordered this train ticket for his mother.………………………………………………………………………………………………She showed her ticket khổng lồ the airline agent.………………………………………………………………………………………………Jim baked this cake yesterday.………………………………………………………………………………………………They are going khổng lồ buy a new apartment next year.………………………………………………………………………………………………The cửa hàng assistant handed these boxes to lớn the customer.………………………………………………………………………………………………The board awarded the first prize khổng lồ the reporter.………………………………………………………………………………………………Have you sent the Christmas cards lớn your family?………………………………………………………………………………………………The committee appointed Alice secretary for the meeting.………………………………………………………………………………………………Tom will give Anna a ride khổng lồ school tomorrow.………………………………………………………………………………………………They keep this room tidy all the time.………………………………………………………………………………………………We gave Ann some bananas & some flowers.………………………………………………………………………………………………They moved the fridge into the living room.………………………………………………………………………………………………

Exercise 2. đến dạng đúng của các động từ tiếp sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để sản xuất thành một bài xích IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The first diagram (1-illustrate) …………………… the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show) …………………… the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished product. To lớn produce concrete, four different materials (3-mix) …………………… together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush) …………………… to size a powder. This powder (5- then/ mix) …………………… before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind) ……………………, and cement (7-produce) ……………………. Finally, the cement (8-package) …………………… in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use) …………………… in the production of concrete, along with gravel, sand và water. To be exact, concrete (10-consist) …………………… of 1/2 gravel, 25% sand, 15% cement & 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Exercise 3. Mang đến dạng đúng củatừ vào ngoặc.

1. The war ……………………………….. Next week.(DECLARE)

2. Your homework ……………………………….. By tomorrow afternoon.(MUST FINISH)

3. That house ………………………………... Since I was a child. (NOT PAINT)

4. Smoking ……………………………….. In this hotel (NOT ALLOW)

5. After all the flights …………………………., the tourists checked in at the airport hotel. (CANCEL)

6. The oto ……………………..…. For over a week. (NOT WASH)

7. He ………………………. A new contract last year. (GIVE)

8. This song ………………………………..by the Beatles in 1967. (WRITE)

9. The earth …………………………… if we try hard enough to vì something (CAN SAVE)

10. The new bridge ……………………………….. At the moment. (BUILD)

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

1. This dish is brought khổng lồ me by the waiter.

2. These postcards are sent to lớn us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown khổng lồ the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going lớn be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the shop assistant.

9. The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent lớn your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride lớn school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas and some flowers (by us).

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2.

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

Exercise 3.

1. Will be declared

2. Must be finished

3. Hasn’t been painted

4. Is not allowed

5. Had been canceled

6. Hasn’t been washed

7. Was given

8. Was written

9. Can be saved

10. Are being built

Trên đó là bài học tập về câu bị động - ngữ pháp đặc trưng trong IELTS. Các bạn hãy chăm chú học và thực hành để nắm vững dạng câu này nhé! nếu còn bất kể thắc mắc nào thì hãy cmt ngay sau đây để IELTS Fighter đáp án nhé!

1. Triết lý câu tiêu cực trong giờ Anh đặc trưng cần nhớ2. Tổng hợp bài bác tập câu bị động có đáp án

Câu bị độnglà giữa những chủ điểm ngữ pháp gồm tính ứng dụng cao trong giờ Anh. Các bạn hãy thuộc surfriderli.org ôn tập lại triết lý passive voice và thực hành thực tế bài tập câu bị động trong giờ Anh nhé.

*

Tổng hợp bài xích tập câu bị động tất cả đáp án cơ bạn dạng và nâng cao

1. Lý thuyết câu tiêu cực trong tiếng Anh đặc biệt cần nhớ

Câu tiêu cực (Passive voice) được dùng làm nhấn rất mạnh vào chủ thể là người hoặc vật sẽ bị ảnh hưởng tác động bởi đối tượng người tiêu dùng khác.

1.1. Cấu tạo câu bị động

Để ngừng tốt bài tập câu bị động, bạn cần nắm vững cấu tạo câu bị động với 12 thì dưới đây:

Thì

Công thức

Ví dụ

Hiện tại đơn

S + am/is/are + V3

My house is cleaned everyday. (Nhà của tôi được vệ sinh dọn sản phẩm ngày.)

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + being + V3

The picture is being painted now. (Bức tranh đang được tô màu sắc bây giờ.)

Hiện tại trả thành

S + has/have + been + V3

The car has not been used for 3 years. (Cái xe pháo này đang không được áp dụng trong 3 năm rồi.)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + have/has + been + being + V3

The thieves have been being looked for by police. (Bọn trộm sẽ bị công an tìm kiếm.)

Quá khứ đơn

S + was/were + V3

The bridge was built last year. (Năm ngoái cây ước được xây.)

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + being + V3

The car was being fixed at 7 o’clock yesterday. (Xe ô tô đang được sửa cơ hội 7 giờ đồng hồ hôm qua.)

Quá khứ hoàn thành

S + had + been + V3

The plan had been made by them. (Kế hoạch đã có lên do họ.)

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

S + had + been + being + V-ing

The door had been being closed when we came in. (Cánh cửa đã trở nên đóng khi shop chúng tôi đi vào.)

Tương lai đơn

S + will + be + V3

The letters will be delivered in 2 days. (Những lá thư sẽ được chuyển đi vào 2 ngày.)

Tương lai tiếp diễn

S + will + be + being + V3

Bike will be being sold here. (Xe đạp sẽ tiến hành bán làm việc đây.)

Tương lai hoàn thành

S + will + have + been + V3

This article will have been finished by 5 am. (Bài báo này đang được kết thúc lúc 5 giờ.)

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

S + will + have + been + being + V3

The violin will have been being played when I arrives at 5 pm. (Trình diễn violin đã được bước đầu khi tôi đến lúc 5 giờ.)

1.2. Phương pháp chuyển trường đoản cú câu dữ thế chủ động sang câu bị động

Chuyển trường đoản cú câu dữ thế chủ động sang câu bị động là một trong trong các dạng bài bác tập về câu bị động phổ biến nhất. Để xong chính xác dạng bài bác này, các bạn cần tuân theo 4 cách sau đây:

*

Nắm có thể lý thuyết để làm tốt bài tập câu tiêu cực trong giờ Anh

Bước 1: xác minh các thành phần: S, V, O và thì của rượu cồn từ trong câu

Bước 2: chuyển O (câu nhà động) thành S (câu bị động)

Bước 3: Chuyển S (câu chủ động) thành by O (câu bị động).

Bước 4: V chủ yếu (câu công ty động) thành be + V3 (câu bị động).

Ví dụ:

Câu công ty động: She is making a cake. (Cô ấy đang có tác dụng bánh.)

→ Câu bị động: A cake is being made by her.

1.3. Một số lưu ý quan trọng

Nếu chủ ngữ của câu chủ động là những từ: People, everyone, someone, anyone, thì khi chuyển sang câu bị động bạn cũng có thể lược bỏ những từ này.

Ví dụ:

Someone turned on the microwave. (Ai này đã bật lò vi sóng.)

→ The microwave was turned on.

Phân biệt cách dùng “By + O”“With + O” trong bài tập câu bị động:

Nếu nhà ngữ câu chủ động chỉ người/vật trực tiếp tạo ra hành vi → sử dụng By + ONếu công ty ngữ câu chủ động chỉ người/vật gián tiếp tạo ra hành động. → sử dụng With + O.

2. Tổng hợp bài tập câu bị động gồm đáp án

Bạn đã nạm chắc kim chỉ nan câu tiêu cực rồi đúng không nào nào? hiện thời chúng mình cùng vận dụng các kim chỉ nan trên để xong một số bài tập về câu bị động sau đây nhé.

2.1. Bài bác tập câu thụ động cơ bản

Bài 1: Chuyển những câu sau sang trọng câu bị động

1. The Government is planning a new road near my house.

2. My grandfather built this house in 1943.

3. Picasso was painting Guernica at that time.

4. The cleaner has cleaned the office

5. He had written three books before 1867.

6. John will tell you later.

7. By this time tomorrow we will have signed the deal.

8. Somebody should vì chưng the work.

9. The traffic might have delayed Jimmy.

10. People speak Portuguese in Brazil.

11. Everybody loves Mr Brown.

12. They are building a new stadium near the station.

13. The wolf ate the princess.

14. At six o'clock someone was telling a story.

15. Somebody has drunk all the milk!

16. I had cleaned all the windows before the storm.

17. A workman will repair the computer tomorrow.

18. By next year the students will have studied the passive.

19. James might cook dinner.

20. Somebody must have taken my wallet.

21. The dentist pulled out my tooth.

22. Who delivered that parcel ?

23. The police are questioning him now.

24. The waitress serves breakfast at 7 o’clock.

25. Who did they give the prize to?

26. The news seemed to have shocked him.

27. You should take these tablets before meals.

28. The teacher has sent him out of the classroom.

29. You must wash coloured clothes separately.

30. The mayor will open the new sports center next month.

31. Many parents influence their children strongly.

32. They were pulling down the building when I walked by.

33. Somebody has stolen Jack's oto recently.

34. He expects people to lớn show him more respect.

35. Has anyone collected the rubbish yet ?

*

Bài tập câu bị động tổng hợp tất cả giải đưa ra tiết

Bài 2: bài tập trắc nghiệm câu bị động. Chọn lời giải đúng nhằm điền vào chỗ trống

1. A letter lớn aunt Molly _________ a few hours ago.

A. Has been sent B. Was sent C. Is sent D. Had been sent

2. Grandpa _______ by his grandson, Andy.

A. Is often helped B. Is often helping C. Often is helped D. Often helps

3. The car ________ this afternoon.

A. Will be washed B. Is washed C. Will be washed D. Was washed

4. I _________ by car to school everyday.

A. Was driven B. Am driven C. Are driven D. Were driven

5. Homework ________ by students yesterday.

A. Wasn’t done B. Wasn’t made C. Hasn’t been done D. Isn’t done

6. Their house _____ every year.

A. Is painting B. Was painted C. Is painted D. Has been painted

7. Bananas _______ in India.

A. Are growing B. Are grown C. Have grown D. Was grown

8. Thousands of cars _______ every year.

A. Are produced B. Producing C. Produced D. Were producing

9. Our house _______ by solar power.

A. Heats B. Is heating C. Is heated D. Was heated

10. I am sorry, I can't come with you. I _____ that party.

A. Don't invite B. Am invited C. Invited D. Wasn't invited

11. Some of my books ______ by my friends.

A. Are borrowing B. Were borrowed C. Borrow D. Borrowed

12. A huge amount of money ____ for that house.

A. Was paid B. Pays C. Paid D. Were paid

13. William Shakespeare _______ as one of the greatest writers in English literature history.

A. Is known B. Knew C. Was known D. Has known

14. Mona Lisa _______ by Leonardo domain authority Vinci.

A. Painted B. Is painted C. Paints D. Was painted

15. Wine _______ from grapes.

A. Makes B. Is make C. Is made D. Was made

Bài 3: gạch chân đáp án đúng

1. A: Look. Your car has just being/is just being lifted off the ground.

B: Oh, no. Wait a minute, please. I didn't know that.

2. A: Poor Tim. He has lost his match with Glenn Mc
Donald.

B: Yes, he has. But he has been given a new chance/a new chance has been given khổng lồ him now.

3. A: Your business partners didn't lượt thích your offer very much.

B: But they were made to/are made to accept it after all.

4. A: This big hole was dug up manually by/with a spade.

B: Why vị you think so, Mr. Holmes?

5. A: Our boat was damaged/was being damaged by a storm when we were sailing to lớn Corfu.

B: và how did you get back?

6. A: His place will be offered khổng lồ Mr. Chang/Mr. Chang will be offered his place

B: But you've promised this place to lớn me!

7. A: If we weren't careful, the bike would be stolen/was stolen in such a deserted place.

B: By the way, where is the xe đạp lock?

8. A: Did you see the dog sitting in the middle of the road?

B: Yes, I did. But when I stopped, my oto was hit/had been hit from behind.

9. A: Sarah didn't take part in the press conference yesterday night.

B: She told me that she was not/had not been informed.

10. A: I can guarantee that this room is tidied/is being tidied every morning.

B: What time vì they tidy it?

11. A: A lot of houses were destroyed with/by fire when we were in California.

B: Yes, I know. I've heard about it.

12. A: Can you tell me why you arrived so late?

B: We couldn't drive over the bridge because it was reconstructed/was being reconstructed.

► ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. A new road is being planned near my house

2. This house was built in 1943 by my grandfather

3. Guernica was being painted at that time by Picasso

4. The office has been cleaned

5. Three books had been written before 1867

6. You will be told later by John

7. By this time tomorrow the khuyến mãi will have been signed

8. The work should be done

9. Jimmy might have been delayed by the traffic

10. Portuguese is spoken in Brazil

11. Mr Brown is loved by everybody

12. A new stadium is being built near the station

13. The princess was eaten by the wolf

14. At six o'clock a story was being told

15. All the milk has been drunk

16. All the windows had been cleaned before the storm

17. The computer will be repaired tomorrow

18. By next year the passive will have been studied by the students

19. Dinner might be cooked by James

20. My wallet must have been taken

21. My tooth was pulled out by the dentist.

22. Who is that parcel delivered by?

23. He is being questioned now by the police.

24. Breakfast is served at 7 o’clock by the waitress.

25. Who was the prize given to?

26. He seemed to lớn have been shocked by the news.

27. These tablets should be taken before meals.

28. He has been sent out of the class by his teacher.

29. Coloured clothes must be washed separately.

30. The new sports center will be opened by the major next month.

31. Children are influenced strongly by most parents.

32. The building was being pulled down when I walked by.

33. Jack’s car has been stolen recently.

34. He expects lớn be shown more respect.

35. Has the rubbish been collected yet?

Bài 2:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. A

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. B

12. A

13. A

14. B

15. C

Bài 3.

1. Is just being

2. He has been given a new chance

3. Were made to

4. With

5. Was damaged

6. Mr. Chang will be offered his place

7. Would be stolen

8. Was hit

9. Had not been

10. Is tidied

11. By

12. Was being constructed

2.2. Bài bác tập câu tiêu cực nâng cao

Bài 1: xong xuôi đoạn văn sử dụng các từ đến sẵn vào bảng sau:

was obliged to

are believed to have been

is known lớn have experienced

is not known

are thought to lớn be

was packed

is thought to lớn have been

was seen

were made to

was brought

A plane carrying 15 members of the government lớn a conference in Brussels (1) _________ a small scale fire earlier this morning. The plane (2) __________ about trăng tròn minutes into its journey when the fire occurred in the luggage department. It (3) __________ how the plane caught fire, but early eyewitness reports confirm that a trail of smoke (4) __________ coming from the undercarriage. The fire (5) _________ rapidly under control , but the pilot (6) ________ make an emergency landing. Five people (7) __________ treated for shock. The plane (8) _________ with businesspeople flying khổng lồ Belgium. All 209 passengers (9) _________ stay behind for questioning after landing at a military airport in northern France. Police (10) _______ treating the incident as suspicious.

*

Bài tập về câu thụ động trong giờ Anh hay nhất

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

1. Only half of the exercises ________ so far, but the rest ________ by Saturday.

A. Have done / will be finished

B. Were done / are going khổng lồ be finished

C. Done / have been finished

D. Have been done / will have been finished

2. Because of the general pardon, most of the prisoners __________ by the over of the year.

A. Were released B. Are released C. Have been released D. Will have been released

3. The medicine ______ at a high place where the children can’t reach.

A. Must be keeping B. Must be kept C. Must not be kept D. Must keep

4. Nothing ________ because it was foggy & raining heavily.

A. Is seen B. Wasn’t seen C. Could be seen D. Didn’t see

5. English _______ at state schools as a compulsory lesson for 20 years until last year.

A. Is taught B. Has been taught C. Was being taught D. Had been taught

6. The news that her lost oto ______ was a great happiness to her.

A. Is found B. Was found C. Has been found D. Will be found

7. The question was so complicated & difficult that nobody _______ it.

A. Answer B. Could answer C. Has answered D. Will answer

8. I want to _______ to the wedding.

A. Being invited B. Have been invited C. Be invited D. Is invited

9. Don’t touch the cable while it ___________.

A. Was repaired B. Has been repaired C. Is being repaired D. Repaired

10. The house door ______ opened at night.

A. Were left B. Shouldn’t be left C. Didn’t leave D. Has left

11. I don’t enjoy _________ by other people.

A. Being watched B. Be watched C. Watch D. Lớn be watched

12. A great giảm giá khuyến mãi of research __________ to lớn find a cure for AIDS.

A. Had been done B. Is being done C. Was done D, have been done

13. All the food in the house _______ because there is no food now.

A. Had been eaten B. Should have been eaten C. Must have been eaten D. Eats

14. My report has _________ on Monday morning.

A. To be given back B. Lớn had been done C. Been back D. Given back

15. So far I ________ by every employer I have applied to.

A. Was rejected B. Had been rejected C. Have been rejected D. Am rejected

► ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. Is known to lớn have experienced

2. Is thought to have been

3. Is not known

4. Was seen

5. Was brought

6. Was obliged to

7. Are believed to lớn have been

8. Was packed

9. Were made to

10. Are thought to be

Bài 2.

Xem thêm: Top 14+ Viết Báo Cáo Về Dân Cư Ôxtrâylia, Viết Báo Cáo Ngắn Về Dân Cư Ôxtrâylia

1. D

2. D

3. B

4. C

5. B

6. B

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. D

13. C

14. A

15. C

Như vậy, nội dung bài viết đã tổng phù hợp thuyết đặc biệt cần ghi nhớ và bài tập câu bị động gồm đáp án theo từng dạng bài xích từ cơ bạn dạng đến nâng cao. Hy vọng nội dung bài viết hôm nay để giúp bạn ôn tập và hiểu rõ hơn về câu bị động.