Mobile phones emit microwave radio emissions. Researchers are questioning whether exposure to these radio waves might lead to brain cancer. So far, the data are not conclusive. The scientific evidence does not enable us to lớn say with certainly that thiết bị di động phones are categorically safe. On the other hand, current research has not yet demonstrated clear adverse effect associated with the prolonged use of mobile phones.Numerous studies are now goingon in various countries. Some of the results are contradictory but others have shown an association between sản phẩm điện thoại phone use và cancer. However, these studies are preliminary and the issue needs further, long - term investigation.Until the scientific data is more definite, it is prudent for people to lớn try not to use sản phẩm điện thoại phone for long periods of time. Don"t think that hands không tính phí phones are any safer either. At the moment, research is in fact showing the opposite & they may be just as dangerous. It is also thought that young people whose bodies are still growing may be at particular risk.

Bạn đang xem: Use of mobile phones and cancer risk


Mobile phones emit microwave radio emissions. Researchers are questioning whether exposure to these radio waves might lead to lớn brain cancer. So far, the data are not conclusive. The scientific evidence does not enable us to say with certainly that smartphone phones are categorically safe. On the other hand, current research has not yet demonstrated clear adverse effect associated with the prolonged use of sản phẩm điện thoại phones.Numerous studies are now goingon in various countries. Some of the results are contradictory but others have shown an association between thiết bị di động phone use và cancer. However, these studies are preliminary and the issue needs further, long - term investigation.Until the scientific data is more definite, it is prudent for people to try not to lớn use điện thoại phone for long periods of time. Don"t think that hands không lấy phí phones are any safer either. At the moment, research is in fact showing the opposite & they may be just as dangerous. It is also thought that young people whose bodies are still growing may be at particular risk.
Phát hiện ngôn ngữ
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng Indonesia
Tiếng ÝTrung
Trung (Phồn thể)Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
Zulu
Đan Mạch
ĐứcẢ Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng Indonesia
Tiếng ÝTrung
Trung (Phồn thể)Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
Zulu
Đan Mạch
ĐứcẢ Rập
Từ:-
Sang:-
Kết trái (Việt) 1:
Sao chép!
Mobile phones emit microwave radio emissions. Researchers are questioning whether exposure to lớn these radio waves might lead to lớn brain cancer. So far, the data are not conclusive. The scientific evidence does not enable us to say with certainly that sản phẩm điện thoại phones are categorically safe. On the other hand, current research has not yet demonstrated clear adverse effect associated with the prolonged use of smartphone phones.Numerous studies are now goingon in various countries. Some of the results are contradictory but others have shown an association between mobile phone use và cancer. However, these studies are preliminary and the issue needs further, long - term investigation.Until the scientific data is more definite, it is prudent for people khổng lồ try not to lớn use di động phone for long periods of time. Don"t think that hands miễn phí phones are any safer either. At the moment, research is in fact showing the opposite and they may be just as dangerous. It is also thought that young people whose bodies are still growing may be at particular risk.
đang được dịch, sung sướng đợi..
*

Kết quả (Việt) 2:
Sao chép!
Điện thoại di động cầm tay phát ra khí thải lò vi sóng phát thanh. Những nhà phân tích đang nghi ngại liệu xúc tiếp với những sóng vô tuyến hoàn toàn có thể dẫn đến các bệnh ung thư não. Cho tới nay, những dữ liệu không kết luận. Các dẫn chứng khoa học tập không được cho phép chúng tôi nói với chắc hẳn rằng rằng điện thoại cảm ứng di hễ là khoát an toàn. Phương diện khác, nghiên cứu hiện thời đã không biểu hiện được hình ảnh hưởng ăn hại rõ ràng liên quan đến việc sử dụng kéo dài của điện thoại cảm ứng thông minh di động. Nhiều nghiên cứu và phân tích hiện đang goingon ở các nước không giống nhau. Một số công dụng mâu thuẫn nhau nhưng những người dân khác đã chỉ ra mối liên quan giữa những việc sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh di cồn và căn bệnh ung thư. Mặc dù nhiên, những phân tích này chỉ với sơ bộ và vụ việc cần tiếp tục, dài lâu -. Tra hạn cho đến khi những dữ liệu kỹ thuật là ví dụ hơn, nó là khôn ngoan để mọi người cố gắng không sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh di động trong thời gian dài của thời gian. Đừng cho là tay điện thoại miễn tổn phí là bình yên hơn cả. Tại thời gian này, nghiên cứu và phân tích là trong thực tế cho thấy điều ngược lại và họ rất có thể được chỉ với nguy hiểm. Nó cũng cho rằng những thanh niên mà phòng ban này vẫn đang phát triển hoàn toàn có thể có nguy cơ đặc biệt.

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate khổng lồ choose the word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10.

Xem thêm: Video tai nạn của nam ok ’ là người cầm lái, nam ok lý do tai nạn

Mobile phones emit microwave radio emissions. Researchers are questioning whether exposure khổng lồ these radio waves might (1) _____ to lớn brain cancer. So far, the data are not conclusive. The scientific evidence does not (1) _____ us khổng lồ say with certainty that thiết bị di động phones are categorically (3) _____. On the other hand, current research has not yet (4) _____ clear adverse effect associated with the prolonged use of mobile phones. Numerous studies are now going (5) ) _____ in various countries. Some of the results are contradictory but others have shown an association between mobile phone use & cancer. (6) _____, these studies are preliminary & the issue needs further, long - term investigation. (7) _____ the scientific data is more definite, it is prudent for people lớn try not to lớn use mobile phone for long (8) ) _____ of time. Don"t think that hands free phones are any safer either. At the moment, research is in fact showing the (9) _____ & they may be just as dangerous. It is also thought that young people (10) _____ bodies are still growing may be at particular risk.


BÀI DỊCH: Điện thoại di động phát ra sóng vô tuyến. Các nhà nghiên cứu và phân tích đang ngờ vực liệu tiếp xúc với các sóng vô tuyến có thể dẫn đến các bệnh ung thư não. Cho tới nay, các dữ liệu phần lớn không chuyển ra bất kể kết luận nào. Các bằng chứng khoa học tập không chất nhận được chúng tôi nói chắc hẳn rằng rằng điện thoại cảm ứng thông minh di động là an ninh theo từng loại. Mặt khác, nghiên cứu và phân tích hiện vẫn chưa được chứng minh tác động nguy hại cụ thể liên quan đến việc sử dụng kéo dài của smartphone di động. Nhiều nghiên cứu hiện thời đang ra mắt ở những nước khác nhau. Một số kết quả mâu thuẫn nhau, cơ mà một số hiệu quả khác đã đã cho thấy mối liên quan giữa những việc sử dụng smartphone di đụng và căn bệnh ung thư. Mặc dù nhiên, những phân tích này chỉ với sơ bộ và vấn đề cần phải có sự khảo sát sâu hơn và lâu dài. Cho tới khi những dữ liệu khoa học là ví dụ hơn, vẫn là sáng suốt khi đông đảo người cố gắng không sử dụng smartphone di động một trong những khoảng thời gian dài. Đừng nghĩ rằng điện thoại thông minh không di động là bình an hơn. Tại thời gian này, nghiên cứu trong thực tiễn chỉ ra điều ngược lại và điện thoại thông minh không di động vẫn có thể nguy hiểm tương tự. Người ta cũng cho rằng những người trẻ tuổi mà cơ thể vẫn đang phát triển rất có thể có nguy cơ đặc biệt.


Đáp án B

B: lead to (v) dẫn đến; bring about (v) mang đến (hậu quả); produce/cause smt: sản sinh/gây ra vật gì (không có giời từ)


Đáp án A

A: enable smb to bởi smt (v) khiến cho ai hoàn toàn có thể làm gì; lớn be able to do smt : rất có thể làm gì; let/make smb vày smt: mang đến phép/ép ai đó làm cái gi (không tất cả “to” trước rượu cồn từ)


Đáp án C

C: safe (a) an toàn; secure (a) an tâm; unhealthy (a) không giỏi cho sức mạnh (thức ăn); risky (a) rủi ro → không hợp nghĩa


Đáp án C

C: prove (v) bệnh minh; create (v) chế tạo ra; demonstrate (v) trình diễn, mô tả; cause (v) khiến ra; ở chỗ này phải là “prove clear adverse effect”- chứng minh tác động nguy sợ rõ ràng